Visie

Wij zijn een school waar gewerkt wordt vanuit een duidelijke visie, die is geformuleerd vanuit vier invalshoeken: pedagogisch klimaat, lerende school, eruit halen wat erin zit en gezamenlijke verantwoordelijkheid:

Pedagogisch klimaat

We willen een sfeer scheppen waarin ieder kind zich geborgen en geaccepteerd voelt, ongeacht zijn capaciteiten, taal en culturele achtergrond. Structuur en duidelijkheid bieden voor een ieder rust en veiligheid. Wanneer kinderen zich veilig voelen, kunnen zij komen tot leren. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om. In ons gedragsprotocol staan de regels en afspraken voor leerkrachten, ouders en leerlingen die ons daarbij ondersteunen. Wij hechten grote waarde aan ‘oog hebben voor elkaar’.

Lerende school

De Christophoor is een lerende school. Dit geldt voor de kinderen, de leerkrachten, het ondersteunend personeel en de directie. In een continu proces wordt de kwaliteit van de school geëvalueerd en bijgesteld. Door middel van het schrijven van een persoonlijk ontwikkelingsplan en het voeren van gesprekken naar aanleiding van klassenconsultaties worden leerkrachten steeds uitgedaagd hun competenties te verbeteren.

 

 

 

Eruit halen wat er in zit!

Wij willen een onderwijsleersituatie scheppen die het mogelijk maakt een continu ontwikkelingsproces bij kinderen te bewerkstelligen wat betreft de cognitieve, de sociaal-emotionele, de motorische en de creatieve ontwikkeling. In alle groepen wordt gewerkt volgens het directe instructiemodel. Zelfstandig werken en samenwerkend leren nemen in het leerproces een belangrijke plaats in. De ontwikkeling van iedere individuele leerling wordt continu gevolgd, zodat het onderwijs waar nodig aangepast kan worden aan de behoeften van de leerling. Er wordt systematisch en doelgericht gewerkt aan het maximaliseren van prestaties.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Een ieder die bij de school betrokken is, draagt mede de verantwoordelijkheid voor de zorg van de kinderen. De samenwerking met ouders is daarom voor ons erg belangrijk. Ouders worden altijd zo veel mogelijk betrokken bij de activiteiten op school en bij het leerproces van de kinderen.